bullet

Како до лизинг ?

 • Одберете го возилото од импортерот или дилерот од каде сакате да го набавите возилото
 • Контактирајте не на подолу наведената адреса или посетете не во нашите простории или најблиската канцеларија
 • Пополнете барање за финансирање и ЕВРОЛИЗ ќе Ви подготви понуда за финансирање и амортизационен план
 • Доставете ги потребните документи и во рок од 1 ден ќе добиете одговор
 • Доколку барањето е одобрено, ќе го уплатите учеството и ќе потпишете договор
 • ЕВРОЛИЗ го плаќа и го регистрира Вашето возило
 • ЕВРОЛИЗ ќе Ви предложи најсоодветен пакет за осигурување на Вашето возило
 • Потпишувате записник за примопредавање на возилото
 • Минимален износ на финансирање 5.000,00 EUR
 • Возилото се набавува од официјален импортер или овластен дилер
 • Учество: за нови возила 10-50%; за користени возила минимум 2000 евра или 20% од вредноста на возилото
 • Број на месечните лизинг уплати: за нови возила 12-60 рати; за употребувани возила максимум 12 години, вклучувајќи ги и годините за лизинг (годината на производство + годинтите на лизинг не надминуваат 12 години)
 • Еднакви месечни рати
 • Каско осигурување

Со поднесувањето на барањето за финансирање треба да се приложат и следните документи:

 • Копија од личната карта со потпис
 • Потврда за остварен приход (копија)
 • Потврда за редовен работен однос
 • Потврда за исплатена плата во последни 3 месеци и МПИН декларација
 • Извештај од Македонско кредитно биро, не постар од 7дена
 • Про-фактура од добавувачот
 

Со поднесувањето на барањето за финансирање треба да се приложат и следните документи

 • Копија од тековната состојба не постара од 6 месеци со потпис и печат
 • Завршни сметки за последните две години од работењето на фирмата
 • Поврзани субјекти со правното лице корисник на лизинг
 • Копија од тековната состојба не постара од 6 месеци со потпис и печат

 

Во случај договорот за лизинг да го потпишува ополномоштено лице:

 

 • Копија од лична карта на ополномоштеното лице со потпис
 • Полномошно од правното лице со потпис од управителот и печат, заверено на нотар
 • Биланс на состојба и биланс на успех за последната година и бруто биланс или заклучен лист со последен датум на книжење
 • Копија од лична карта на управителот со потпис
 • Про-фактура од добавувачот
 • Детална спецификација на возилото и цена (потпис и печат на клиентот)
 
info@euroleaseauto.mk
+ 389 2 3212 270