Барање за финансирање

Информации за клиентот
Информации за клиентот
Информации за клиентот
Седиште и адреса (правни лица) или адреса според лична карта (физички лица)
Седиште и адреса (правни лица) или адреса според лична карта (физички лица)
Адреса за коресподенција * Ако е различна од претходната
Адреса за коресподенција * Ако е различна од претходната
Лице за контакт
Контакт со жирантот / гарантот
Контакт со жирантот / гарантот
Контакт со жирантот / гарантот
Контакт со жирантот / гарантот
Контакт со жирантот / гарантот
Контакт со жирантот / гарантот
Контакт со жирантот / гарантот
Контакт со жирантот / гарантот
(вклучително и кон државни институции)